pearls-w

חידון: איך הופכים מרירות לשמחה?

פרק ל"א בספר התניא מסביר כיצד ניתן להפוך מרירות (שבאה מצד הקדושה) לשמחה אמיתית. כבר מוכנים להיות "נרות להאיר" ולהעביר שיעור בנושא? ענו על החידון וגלו את הכוחות שלכם!

Quiz Tania Ch31
הפרק נפתח במילים הבאות: "והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בענייני' הנ"ל (בפרקים הקודמים) ... להיות בנמיכת רוח ולב נשב…". כמה זמן, על-פי הנאמר בתניא, ניתן להקדיש לכזה ביטוש?

התשובה הנכונה היא כשעה או שעתיים, כפי שכתוב בתחילת הפרק: "והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בענייני' הנ"ל כשעה ושתי'...".

נכון! וכך כתוב בתחילת הפרק: "והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בענייני' הנ"ל כשעה ושתי'...".

התשובה הנכונה היא כשעה או שעתיים, כפי שכתוב בתחילת הפרק: "והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בענייני' הנ"ל כשעה ושתי'...".